Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: stomatologia@elamed.pl

REGULAMIN PUBLIKACJI PRAC W CZASOPIŚMIE „ORTODONCJA W PRAKTYCE”
PODSTAWOWE INFORMACJE:
W czasopiśmie Ortodoncja w Praktyce redakcja przyjmuje do druku prace oryginalne, przeglądowe, doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne oraz opisy przypadków z praktyki klinicznej, w zakresie szeroko pojętej ortodoncji oraz ortopedii szczękowej.

Artykuły przesyłane do publikacji nie mogą być ani uprzednio publikowane, ani złożone do redakcji innych czasopism.

Teksty powinny być przesłane do Redakcji zarówno w języku polskim, jak i angielskim Publikacje będą poddane recenzji (peer review) oraz korekcie pod względem błędów językowych.

Wysłanie pracy do publikacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu publikacji.

Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, rycin, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie uprawniające do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w regulaminie Ortodoncji w Praktyce, a w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Redaktorowi oraz Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z nadesłanymi materiałami bądź do nich się odnoszących, a zgłoszonych przez osoby trzecie, Autor zgłaszający zwolni Redaktora oraz Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.

Przed wysłaniem artykułu proszę zapoznać się z wytycznymi dla Autorów.

Procedura recenzowania publikacji naukowych
1.    Każdy artykuł naukowy nadesłany do redakcji, podlega recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.
2.    Recenzji wewnętrznej dokonuje redakcja na formularzu redakcyjnym, oceniając artykuł pod kątem: zgodności z linią programową i profilem tematycznym miesięcznika, a także oryginalności oraz wartości naukowej i / lub praktycznej artykułu.
3.    W przypadku artykułów wykorzystujących metody statystyczne (numeryczne), w ramach recenzji wewnętrznej podlegają one także ocenie redaktora statystycznego, analizującego poprawność zastosowania tych metod.
4.    W wyniku recenzji wewnętrznej redaktor tematyczny i statystyczny wydają rekomendację co do zasadności skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej (jego zwrotu autorowi do korekty lub rezygnacji z publikacji), sugerując osoby recenzentów zewnętrznych.
5.    Do recenzji zewnętrznej każdego artykułu powołuje się recenzentów afiliowanych poza jednostką afiliacji jego autora (-ów), przekazując im artykuły pozbawione personaliów ich autorów.
6.    Personaliów recenzentów poszczególnych artykułów nie ujawnia się. Podlegają one ujawnieniu w zbiorczej liście recenzentów współpracujących z redakcją, publikowanej na stronie internetowej.
7.    Recenzje zewnętrzne recenzenci przygotowują na formularzach dostarczonych przez redakcję. Zawierają one m.in. rekomendację, co do zasadności: publikacji artykułu, jego publikacji po korekcie autorskiej lub jego odrzucenia.
8.    Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji. W przypadkach spornych (odmienne oceny artykułu) decyzję o dalszym postępowaniu z artykułem podejmuje Redaktor Naczelny lub jego zastępca – po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i/lub statystycznego.
9.    Artykuł skierowany do korekty autorskiej:
-    po recenzji wewnętrznej – podlega ponownie opisanej wyżej procedurze,
-    po recenzji zewnętrznej – podlega ocenie redaktora tematycznego i / lub statystycznego, sprawdzającej dokonanie stosownej, zasadnej korekty autorskiej.
10.    Artykuł zaakceptowany do druku podlega redakcji i korekcie językowej, prowadzonej przez sekretarza redakcji i redaktora językowego.

11. Artykuł może zostać odrzucony w wypadku, gdy nie jest zgodny z wytycznymi  (np. nie zawiera slów kluczowych, streszczenia (w tym w j. angielskim), itd.).

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów: 7 (Dni)
Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów: 14 (Dni)

Procedura recenzowania: podwójnie anonimowe recenzje (double blind review)

WYTYCZNE DO ARTYKUŁÓW ORYGINALNYCH

1. Strona tytułowa Wszystkie informacje odnoszące się do Autorów powinny być umieszczone w osobnym dokumencie.

Dane, które powinny być w nim zawarte:

 • tytuł artykułu (w języku polskim oraz angielskim)
 • imię i nazwisko Autora (Autorów)
 • tytuły naukowe i stanowiska Autora (Autorów)
 • afiliacja Autora/Autorów,
 • adres do korespondencji, telefon oraz e-mail.

Te informacje nie będą udostępniane Recenzentom.

2. Streszczenie strukturalne składające się z nie większej niż 300 liczby znaków. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe (do 5 słów). Streszczenie i słowa kluczowe powinny być przesłane w języku polskim oraz angielskim.

2. Artykuł powinien zawierać: wstęp, metodologię, dyskusję, wnioski, podsumowanie oraz spis literatury. Tekst powinien być poparty jak największą liczbą rycin, zdjęć czy tabel jako uzupełnienie i wzbogacenie publikacji. Na końcu artykułu powinien znaleźć się spis rycin ujętych w artykule. Ryciny i tabele opatrzone odpowiednimi podpisami powinny znaleźć się w osobnym pliku.

Konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawiasach kwadratowych […]. Cytowania powinny być oznaczone cyframi arabskimi. Piśmiennictwo może zawierać maksymalnie 25 pozycji (tylko te, na które są powołania w tekście). Ograniczenie to nie dotyczy przeglądów piśmiennictwa. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania spisu piśmiennictwa, zastrzegając w tekście artykułu, że jest ono do wglądu w Redakcji. Prosimy o podanie tytułu naukowego, imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i e-mailowego pierwszego Autora, które zostaną umieszczone po spisie piśmiennictwa.

4. Ilustracje

Oryginalne zdjęcia, slajdy, rysunki, schematy. Rysunki i schematy mogą mieć formę wydruku komputerowego.

Zapis elektroniczny:
Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie:tif, eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.
Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr

Jeśli zdjęcie było wcześniej publikowane, opis powinien zawierać dokładną informację nt. oryginalnego źródła. Autor powinien posiadać pisemną zgodę na publikację takiego zdjęcia. Ważne, by w tekście znalazły się wszystkie odnośniki do załączonych zdjęć.

5. Tabele

Numeracja tabel musi być podana cyframi arabskimi, w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Każda tabela musi być opatrzona tytułem (dwujęzycznym) umieszczonym nad tabelą. Pełna zawartość tabel powinna być także przygotowana przez autora w dwóch wersjach językowych. Jeśli tabela była wcześniej publikowana, opis powinien zawierać dokładną informację nt. oryginalnego źródła. Autor powinien posiadać pisemną zgodę na publikację.

Tabele powinny być zapisane w formacie tekstowym (Word lub Excel), nie graficznym.

W tekście muszą znaleźć się wszystkie odnośniki do załączonych tabel.

6. Piśmiennictwo: liczba pozycji jest ograniczona do 25; konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawias, numeracją arabską; w przypadku dużej liczby pozycji redakcja zastrzega sobie możliwość nie publikowania listy piśmiennictwa, zastępując ją informacją „Piśmiennictwo - .... pozycji - w redakcji”. Pozycje piśmiennictwa ułożone w kolejności cytowania mają obejmować tylko autorów cytowanych w artykule. Każda wyszczególniona pozycja piśmiennictwa musi być wymieniona i ujęta w tekście w formie wspomnianego odnośnika. Ponumerowane piśmiennictwo należy ułożyć od akapitu, pozycja pod pozycją.

Kolejność danych bibliograficznych:

 • w pozycjach czasopism - nazwisko autora (autorów) i inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie, rok, tom, numer zeszytu, strona początkowa oraz strona końcowa;
 • przykład: Susami T, Kuroda T, Amagasa T. Orthodontic treatment of clefpalate patient with surgically assisted rapid maxillary expansion. Cleft Palate-Craniofacial Journal 1996;33:445-449.
 • w pozycjach książkowych - nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania.

7. Prace autorów wstępnie ocenia redakcja. Nadesłane prace przedstawiane będą do wglądu jednemu lub większej liczbie członków Rady Naukowo-Programowej czasopisma. W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez członka Rady Naukowej niezwłocznie przekażemy autorowi stosowne propozycje i wnioski. Prace niespełniające podstawowych kryteriów publikacji będą odrzucane.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).

9. Prawa autorskie

Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.

10. Przeniesienie praw autorskich

Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) zobowiązani są do przesyłania prac tylko i wyłącznie niepublikowanych uprzednio ani nie złożonych do redakcji innych czasopism. Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienie na Wydawnictwo ELAMED wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważnienie Wydawnictwa Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.

Do przesyłanych prac musi być dołączone oświadczenie podpisane przez wszystkich Autorów pracy:

Niżej podpisani oświadczają, że praca (tytuł) ..... jest oryginalna, nie była dotychczas publikowana i nie jest zgłoszona do druku w innym czasopiśmie.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Opisy przypadków będą oceniane za gruntowność i jakoś opisu (pożądana duża liczba zdjęć), jakość terapii, wyjątkowość przypadku oraz jakość samego artykułu. Artykuł powinien składać się z: wstępu, diagnozy, planu leczenia, szczegółowego opisu przebiegu leczenia i jego efektu końcowego oraz dyskusji, w której należy przedstawić m.in. alternatywne metody leczenia.

Załączone zdjęcia, ryciny powinny być fotografiami zewnątrz- i wewnątrzustnymi; do artykułu należy także dołączyć zdjęcia ortopantomogramów i bocznych cefalogramów.

CHECKLISTA DLA AUTORÓW:

 • strona tytułowa zawierająca: tytuł artykułu (w języku polskim oraz angielskim), imię i nazwisko Autora (Autorów), tytuły naukowe i stanowiska Autora (Autorów), nazwę instytucji, adres do korespondencji, telefon oraz e-mail
 • streszczenie (w języku polskim oraz angielskim)
 • tekst artykułu
 • na końcu artykułu powinien znaleźć się spis zdjęć, rycin i tabel
 • ryciny, pliki graficzne w formatach: tif, eps, jpg;
 • tabele wraz z opisami
 • oświadczenie dotyczące oryginalności pracy

Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: stomatologia@elamed.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij