Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach celem dokształcenia zawodowego.

Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej – aplikuj online. Jak czytamy na Systemu Stypendialnego na stronie NRL:

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach celem dokształcenia zawodowego.

O stypendium mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w dniu składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia. Stypendia przyznaje się w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla jednej osoby.

Stypendium przyznaje się w kwocie pokrywającej:

 • koszty udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział;
 • koszty zakwaterowania;
 • koszty dojazdu;
 • kwotę ekwiwalentu żywieniowego.

Wniosek o stypendium NRL może dotyczyć wyłącznie wydarzenia, które odbędzie się w terminie późniejszym niż data ogłoszenia informacji o przyznanym stypendium oraz nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o przyznanym stypendium.

Jak złożyć wniosek? Dokładnie omawia to regulamin:

1. Osoba ubiegająca się o stypendium wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej www.nil.org.pl oraz załącza następujące dokumenty, o ile posiada kwalifikacje i osiągnięcia potwierdzone w tych dokumentach:

 1. dokument potwierdzający wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego/Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego, a w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty – dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego;
 2. dyplom uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
 3. listę publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata, potwierdzone przez Główną Bibliotekę Lekarską lub Bibliotekę Medyczną funkcjonującą przy odpowiednim uniwersytecie medycznym. Informacja dla publikacji naukowej musi zawierać następujące podpunkty: tytuł publikacji, autorzy, czasopismo, punktacja MNiSZ, punktacja IF, rok publikacji;
 4. oświadczenie dotyczące ogłoszenia zjazdowego, w tym sesji plakatowej – wzór oświadczenia umieszczony jest w załączniku nr 1;
 5. dyplom ukończenia studiów podyplomowych powiązanych tematycznie z ochroną zdrowia;
 6. dokument potwierdzający odbycie stażu lub kursu zawodowego ;
 7. zgodę kierownika ośrodka, w którym będzie się odbywało staż w przypadku stażu indywidualnego – jeśli dotyczy stażu, wzór oświadczenia umieszczony jest w załączniku nr 1; 
 8. Potwierdzenie dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4 letnim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wydane przez odpowiednią okręgową izbę lekarską.

2. Wnioski złożone w innym trybie nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie NRL.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij