Ortodoncja w praktyce wydanie nr 2/2013
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 2/2013

W numerze: zachowawcze i chirurgiczne leczenie wad przednio-tylnych, leczenie II klasy wady zgryzu podgrupy 2 z wykorzystaniem aparatu MALU, niechirurgiczne ortopedyczno-ortodontyczne leczenie dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową, zrudymentowanym zębem 12 i brakiem zawiązka zęba 22.

TEMATY WYDANIA

Zaburzenia pionowe, I klasa szkieletowa i stłoczenie zębów – uproszczona i efektywna procedura zabiegowa. Opis przypadku

Artykuł jest opisem przypadku wady pionowej współistniejącej ze szkieletową klasą I i stłoczeniami, leczonej ekstrakcyjnie według własnej koncepcji autora: filozofii SWING, wywodzącej się z koncepcji Rotha. Uzyskane rezultaty mogą stanowić dla lekarzy praktyków dowód na to, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych jest stabilna i wydolna czynnościowo okluzja.

Zaburzenia neurosensoryczne występujące po zabiegu typu BSSO. Przegląd piśmiennictwa

Zabieg ortognatyczny obustronnej strzałkowej osteotomii żuchwy (Bilateral Sagittal Split Osteotomy – BSSO) jest obecnie najczęściej stosowaną procedurą, mającą na celu korekcję wad szkieletowych dotyczących żuchwy. Umożliwia osiągnięcie stabilnych, pewnych oraz satysfakcjonujących, z funkcjonalnego i estetycznego punktu widzenia, efektów terapii ortodontyczno-chirurgicznej u pacjentów z klasą II, III, asymetriami czy odchyleniami w płaszczyźnie wertykalnej. Mimo niezaprzeczalnych korzyści – zarówno dla pacjenta, jak i lekarza ortodonty oraz chirurga szczękowo-twarzowego – wynikających z wdrożenia osteotomii strzałkowej żuchwy opisywane są również powikłania będące następstwem zabiegu. Do najczęściej wymienianych zaliczyć można uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego i związane z nim powikłania neurosensoryczne, uszkodzenie naczyń krwionośnych, obfite krwawienie, krwiaki, obrzęki, powstawanie stawów rzekomych, patologiczne przemieszczenia odłamów kostnych, zaburzenia w stawach skroniowożuchwowych, ból, infekcje, czy – w skrajnych przypadkach – stany zagrażające życiu. Celem pracy jest przedstawienie doniesień z ostatnich lat na temat charakteru i jakości, częstości występowania oraz czynników wpływających na pojawienie się zaburzeń związanych z funkcją nerwu zębodołowego dolnego.

Leczenie II klasy wady zgryzu podgrupy 2 z wykorzystaniem aparatu MALU. Opis przypadku

Celem pracy jest przedstawienie leczenia II klasy wady zgryzu za pomocą aparatu MALU na podstawie opisu przypadku. Aparat MALU (Mandibular Advancement Locking Unit, Saga Dental Supply AS) jest jedną z modyfikacji aparatu Herbsta. Materiał i metoda: Materiał stanowiła dokumentacja 14-letniego pacjenta z II klasą wady zgryzu/podgrupą 2, leczonego za pomocą aparatu stałego górnego i dolnego w systemie Roth w slocie 0.022 oraz aparatu MALU, który został zaprojektowany w 1984 roku przez dr. Swadesha Kumara z Norwegii. Do chwili obecnej aparat został zmodyfikowany dwukrotnie. Leczenie ortodontyczne zostało podzielone na cztery etapy. I etap: montaż aparatu stałego górnego oraz częściowego aparatu dolnego od kła do kła. II etap: po 5 miesiącach od założenia aparatu stałego zamontowano aparat MALU. III etap: demontaż MALU po 9 miesiącach od zamontowania. IV etap: od demontażu po 6 miesiącach zdjęto aparat stały górny i dolny i założono aparaty retencyjne. Wyniki i wnioski: Całość leczenia ortodontycznego trwała 20 miesięcy. Uzyskano I klasę Angle’a, I klasę szkieletową, prawidłową wartość nagryzu pionowego i poziomego oraz poprawę estetyki uśmiechu. Pacjent zakończył leczenie z zadowalającym efektem. Sukces został osiągnięty zarówno w zakresie korekty wady zgryzu II klasy, jak również w uzyskaniu znaczącej poprawy estetyki uzębienia i rysów twarzy pacjenta. Korekta wady zgryzu klasy II za pomocą aparatu MALU wydaje się dobrym rozwiązaniem. Często jest jedynym rozwiązaniem w przypadku ekstrakcji zębów w łuku górnym lub zabiegu ortognatycznego.

Niechirurgiczne ortopedyczno-ortodontyczne leczenie dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową, zrudymentowanym zębem 12 i brakiem zawiązka zęba 22

Celem artykułu jest przedstawienie przebiegu i wyników niechirurgicznego leczenia dorosłej pacjentki z III klasą szkieletową, brakiem zawiązka zęba 22 i atypowym, zrudymentowanym (mikrodontycznym) zębem 12. Materiał i metoda: 27-letnia pacjentka z zaburzeniem szkieletowym klasy III i zaburzeniami zębowymi została poddana dwuetapowemu leczeniu ortopedyczno-ortodontycznemu. W I fazie leczenia zastosowano połączenie maski twarzowej z aparatem Haasa na szynach akrylanowych wyższych w tylnej części oraz dolnym aparatem stałym i wyciągami elastycznymi III klasy. W II fazie leczenia stosowano pełny aparat stały na obu łukach zębowych i wyciągi elastyczne III i I klasy. Na początku leczenia usunięto atypowy ząb 12 i na jego miejsce przesunięto ząb 23, a następnie resztę bocznych zębów szczęki.

Demineralizacja szkliwa u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi. Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku leczenia białych plam próchnicowych

Białe plamy próchnicowe na gładkich powierzchniach zębów stanowią częste powikłanie u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi. Rozwój tych plam może nastąpić nawet pomiędzy pierwszymi wizytami kontrolnymi, w ciągu 4 tygodni od założenia aparatu. Szkliwo dotknięte demineralizacją jest porowate i może chłonąć barwniki pochodzenia egzogennego. Wystąpienie odwapnień na powierzchniach licowych zębów może zaburzyć ostateczny efekt estetyczny leczenia ortodontycznego. W artykule przedstawiono sposoby profilaktyki i leczenia oraz przypadek kliniczny nowoczesnej metody leczenia odwapnień.

Technika lingwalna. Ocena zmian morfologii łuków zębowych w odniesieniu do zamierzonego rezultatu. Porównanie metodami anaglifową i kinematografi czną

Wstęp zawiera ogólny opis leczenia techniką lingwalną, z komentarzem autorów. Cele niniejszej pracy to przedstawienie przypadku, a także ocena zmian morfologii łuków zębowych w odniesieniu do zamierzonego rezultatu. Przedstawiono opis przypadku – leczenia dorosłej pacjentki aparatem wykonanym w systemie Incognito 3M Unitek. Modele zębowe skanowano za pomocą skanera optycznego do materiałów fotograficznych. Skanowaniu poddawano łuki zębowe w płaszczyźnie zgryzowej modeli: „sprzed leczenia”, „po leczeniu” i roboczego modelu „setup”. Za pomocą techniki stosowanej w stereofotografii nakładano obrazy skanowanych łuków zębowych, a wyniki obrazowano w postaci obrazów anaglifowych czerwono-niebieskich, a także migających naprzemiennie – obrazów kinematograficznych. Porównywano modele „sprzed leczenia” i „po leczeniu” oraz modele „setup” i „po leczeniu”. Dzięki nakładaniu obrazów szczegółowo opisano zakres przemieszczeń zębów w płaszczyźnie zgryzu osiągnięty w trakcie leczenia, a także porównano zamierzony efekt z efektem końcowym. Model „po leczeniu” różnił się od modelu „setup” tylko nieznacznie. Obydwie techniki: anaglifowa i kinematograficzna, nadają się do porównywania obrazów płaskich, ale łatwiejsza do oceny wzrokowej i wykrywania szczegółów zmian jest metoda kinematograficzna.

Chirurgicznie wspomagane poszerzenie szczęki. Opis leczenia pacjenta z wadą klasy III i niedorozwojem szczęki

Praca przedstawia opis leczenia ortodontyczno-chirurgicznego pacjenta dorosłego ze szkieletową wadą klasy III oraz niedorozwojem szczęki. Mężczyzna został poddany zabiegowi chirurgicznemu typu SARME (Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion). Zastosowano u niego aparat grubołukowy ze śrubą Hyrax, zakotwiony na zębach. Kolejno wykorzystano maskę Delaire’a oraz wyciągi elastyczne mocowane na miniimplantach ortodontycznych umiejscowionych w kości wyrostka zębodołowego w okolicy zębów przedtrzonowych, celem doprzedniego przesunięcia szczęki.

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij