Ortodoncja w praktyce wydanie nr 4/2017
Ortodoncja w praktyce wydanie nr 4/2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Witam serdecznie na łamach ostatniego w tym roku wydania „Ortodoncji w Praktyce”. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tworzeniu czasopisma, autorom – za pracę i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem, recenzentom – za wsparcie i cenne wskazówki podnoszące poziom merytoryczny, redakcji – za wytrwałą pracę, oraz przede wszystkim Państwu, naszym czytelnikom – za obecność. To dla Was codziennie staramy się, żeby każdy następny numer był lepszy od poprzedniego.

Zbliżający się okres świąteczno-noworoczny to tradycyjnie czas podsumowań. Rok 2017 był szczególny, bowiem fi rma Elamed Media Group, wydawca „Ortodoncji w Praktyce”, obchodziła jubileusz 25-lecia obecności na rynku. Okazją do świętowania z Państwem były Targi KRAKDENT® i Wystawa CEDE. Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska oraz poświęcenie czasu na rozmowę. W tym roku redakcja „Ortodoncji w Praktyce” była obecna również na Warsaw Orthodontic Congress® (WOC), który gościł wielu wybitnych specjalistów z całego świata. Rok 2017 był więc pracowity i pełen wyzwań, ale z entuzjazmem czekamy, co przyniesie jutro. A w najbliższej przyszłości są to święta Bożego Narodzenia.

Skoro już o świętach mowa, to życzę, by były one spokojne i wesołe, by nie zabrakło w nich chwili na odpoczynek. Niech sprawią, że radość i pogoda ducha nie opuszczą Państwa przez cały nowy, 2018 rok.

Ciekawej lektury i do zobaczenia w kolejnym numerze,
Joanna Antoszewska-Smith

Newsy z branży

Dental news

TEMATY WYDANIA

Przegląd etiologii diastem i trem – doświadczenia własne

Streszczenie: Diastem a jest wprawdzie elementem prawidłowego rozwoju podczas wymiany zębowej, ale w niektórych przypadkach może być skutkiem patologii. Zalicza się do nich wiele czynników, takich jak: parafunkcje, zaburzenia równowagi mięśni, przeszkody fi zyczne, wady zgryzu oraz różne anomalie dentystyczne, co opisano w artykule. Przedstawiono również metody skutecznego leczenia diastem i trem, ze szczególnym naciskiem na rozpoznanie i wyeliminowanie ich etiologii oraz kompleksową diagnozę ortodontyczną. Słowa kluczowe: diastema, trema, hipodoncja, mezjodens, parafunkcje, rekonturing zębów

Zewnętrzna resorpcja korzeni podczas leczenia ortodontycznego z zastosowaniem samoligaturującego systemu Damona – analiza retrospektywna

Streszczenie: Celem pracy było porównanie stopnia resorpcji zewnętrznej wierzchołków korzeni zębów (external apical root resorption – EARR) u pacjentów leczonych samoligaturującymi aparatami systemu Damona oraz konwencjonalnymi aparatami z zamkami typu preadjusted. Materiał i metoda: badaniem objęto 52 pacjentów, podzielonych na dwie grupy. Grupa 1 składała się z 25 pacjentów leczonych samoligaturującymi aparatami systemu Damona, w wieku w chwili rozpoczęcia leczenia śr. 16,04 lat, a w chwili zakończenia leczenia – śr. 18,06 lat (czas leczenia: śr. 2,02 lat). Grupa 2 składała się z 27 pacjentów leczonych konwencjonalnymi aparatami z zamkami typu preadjusted, w wieku w chwili rozpoczęcia leczenia śr. 16,77 lat, a w chwili zakończenia leczenia – śr. 18,47 lat (czas leczenia: śr. 1,70 roku). Grupy dobrano pod kątem wieku w chwili rozpoczęcia i zakończenia leczenia, czasu leczenia, rodzaju wady zgryzu i protokołu leczenia bez ekstrakcji. Obecność resorpcji korzeni po zakończeniu leczenia ortodontycznego oceniano na podstawie zdjęć okołowierzchołkowych siekaczy szczęki i żuchwy w skali Levandera i Malmgrena. Do porównania między grupami użyto testu Manna-Whitneya. Wyniki: nie stwierdzono znamiennej różnicy stopnia resorpcji korzeni między obiema grupami. Wnioski: po leczeniu ortodontycznym bez ekstrakcji z zastosowaniem samoligaturujących aparatów systemu Damon. Słowa kluczowe: resorpcja korzeni, zdjęcie okołowierzchołkowe/zębowe, samoligaturujący, ortodontyczny

Zastosowanie zmodyfi kowanego aparatu Herbsta w ortodoncji językowej – opis przypadku

Streszczenie: Celem pracy jest prezentacja przypadku dorosłej pacjentki z klasą II grupą 2, leczonej techniką lingwalną w połączeniu z wysunięciem żuchwy. W pracy opisano wszystkie etapy terapii, dowodząc, że zastosowanie aparatu Herbsta i całkowicie indywidualnego aparatu językowego WIN umożliwia efektywne leczenie wady dotylnej z retruzją zębów siecznych. Słowa kluczowe: aparaty językowe, aparat Herbsta, klasa II grupa 2

Kontrolowana ekstruzja ortodontyczna jako element leczenia interdyscyplinarnego – przegląd piśmiennictwa

Streszczenie: Ekstruzja ortodontyczna jest to ruch zęba wymuszony przez siły ortodontyczne, przebiegający w kierunku płaszczyzny zwarcia, powodujący rozciąganie włókien ozębnej, co stymuluje przebudowę kości wyrostka zębodołowego, zwiększając objętość tkanki kostnej i dziąsła. Celem pracy było przedstawienie na podstawie piśmiennictwa zagadnienia kontrolowanej ekstruzji ortodontycznej jako elementu leczenia interdyscyplinarnego. Materiał i metoda: dokonano przeglądu artykułów pisanych w języku angielskim w latach 1970-2017, wykorzystując bazę PubMed oraz Medline z zastosowaniem słów kluczowych: orthodontic extrusion, dental trauma, late extrusion, intrusion treatment, tooth fracture, coronal-root fracture. Badania uzupełniono o artykuły autorów polskich i zagranicznych, które nie zostały ujęte w bazach internetowych. Podsumowanie: zabieg ekstruzji ortodontycznej jest ważnym elementem leczenia interdyscyplinarnego. Słowa kluczowe: ekstruzja ortodontyczna, zęby zatrzymane, urazy zębów, leczenie interdyscyplinarne

Zastosowanie zabiegu kortykotomii jako wspomagającego leczenie ortodontyczne u pacjentów dorosłych – opis przypadków

Streszczenie: Celem pracy było zaprezentowanie własnych przypadków leczenia ortodontycznego wspomaganego zabiegiem chirurgicznym, kortykotomią. Wykorzystując do niej nóż piezoelektryczny, uzyskaliśmy wzrost szybkości przemieszczenia zębów w wyniku zachodzenia miejscowego zjawiska RAP oraz przez ograniczenie warstwy oporowej kory korowej. Piezochirurgia umożliwiła selektywne cięcie twardej tkanki bez uszkodzenia nerwów, śluzówki i naczyń krwionośnych. Wspomagany w ten sposób ruch ortodontyczny zębów nie tylko pozwalał zredukować długość leczenia, ale również uzyskać pewien kompromis przy ustalaniu planu leczenia z pacjentem. W naszym badaniu zaprezentowaliśmy trzy przypadki kliniczne leczenia ortodontycznego wspomaganego zabiegiem chirurgicznym u dorosłych, którzy mają: niższy potencjał regeneracji kości, problemy z przyzębiem, braki zębowe, zanik kości wyrostka zębodołowego, zmniejszenie metabolizmu tkanki oraz obniżony potencjał wzrostu i trudniej reagują na klasyczne leczenie. Dlatego zastosowanie zabiegu piezoelektrycznego w ich terapii ortodontycznej jest tak istotne, ponieważ umożliwia wyeliminowanie tych wad. Słowa kluczowe: kortykotomia, leczenie ortodontyczne, skojarzone leczenie chirurgiczne i ortodontyczne, leczenie ortodontyczne osób dorosłych

Z kraju i ze świata

Relacje z wydarzeń branżowych

Specjaliści spotkali się w Łodzi CEDE 2017 w nowej odsłonie Kortykotomia w praktycznym wykorzystaniu

PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo do artykułów